بودجه‌بندی کنکور

33,179

در این بخش به بودجه‌بندی کنکور در ادوار گذشته با موضوع هر درس در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی پرداخته شده است. جهت مشاهده دروس هر رشته روی تب مربوطه کلیک کنید.


  زبان و ادبیات فارسی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5
  تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3
  آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9
  زبان عربی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4
  تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  دین و زندگی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  11
  سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  8
  سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  6
  زبان انگلیسی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8
  گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4
  Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5
  درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8

  دروس اختصاصی رشته ریاضی

  ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  مشتق و کاربرد آن  7  10  8  7  8  8  6  6  6
  مثلثات  3  1  1  2  3  3  4  3  4
  دنباله و سری  2  2  2  2  -  1  1  2  2
  حد و پیوستگی و مجانب  4  1  3  1  4  4  4  2  2
  تابع  1  5  6  8  6  3  2  2  1
  انتگرال  3  2  2  2  2  2  2  2  2
  تصاعد و لگاریتم  2  1  2  1  -  -  3  1  1
  دستگاه اعداد  1  1  -  -  -  1  -  -  -
  ترکیبیات  1  1  -  1  1  2  1  -  -
  آمار و مدل سازی  2  2  2  2  2  3  2  -  -
  هندسه پایه
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  مساحت و قضیه فیثاغورس  1  2  1  2  2  1  -  1  1
  تشابه  1  -  -  1  -  2  2  1  1
  دایره  1  1  2  2  2  1  1  2  2
  هندسه فضایی  1  2  2  2  2  1  1  2  2
  تبدیل ها  1  1  1  -  1  1  1  1  1
  استدلال در هندسه  2  2  2  1  1  2  3  1  1
  جبر و احتمال
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  استدلال  1  1  2  1  2  1  1  2
  مجموعه ها، ضرب دکارتی  2  3  3  3  2  3  3  1  1
  فضای نمونه و احتمال  2  2  1  2  2  1  2  4  4
  هندسه تحلیلی و جبر خطی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  بردار  1  2  2  1  1  1  1  1  1
  خط و صفحه  2  1  2  2  2  2  2  2  2
  مقاطع و مخروطی  1  2  2  2  3  1  2  2  2
  ماتریس و دترمینان  2  2  1  2  -  2  1  1  1
  دستگاه معادلات خطی  2  1  1  1  2  1  1  2  2
  ریاضیات گسسته
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  گراف  2  2  1  3  3  1  1  1  2
  نظریه اعداد  2  3  4  2  3  3  3  3  2
  احتمال  1  2  2  2  3  2  3  -  -
  فیزیک
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  آینه، عدسی و شکست  4  4  4  4  4  4  4  4  4
  ویژگی های ماده  1  -  -  -  -  3  1  -  -
  گرما و قانون گازها  3  3  3  2  3  2  3  2  3
  الکتریسیته ساکن و خازن  2  3  2  2  2  3  3  3  3
  جریان الکتریکی  4  4  4  4  3  4  4  3  3
  القای الکترومغناطیس  2  2  2  2  2  3  2  2  2
  کار و انرژی  1  1  -  1  1  1  1  1  1
  حرکت شناسی  5  4  5  4  4  4  4  4  4
  دینامیک  3  5  4  4  4  4  4  4  4
  مبانی ترمودینامیک  3  3  3  3  3  3  2  3  3
  حرکت نوسانی  3  2  3  3  3  3  2  2  2
  امواج مکانیکی 1 و 2  5  5  4  4  4  2  5  3  3
  امواج الکترومغناطیسی  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  فیزیک اتمی  4  2  2  2  2  2  2  2  2
  فیزیک هسته ای  3  2  2  2  2  1  2  2  2
  مغناطیس  4  1  2  2  2  -  2  2  2
  فشار و چگالی  -  2  1  3  3    1  3  3
  بردار  -  -  1  1  1  2  1  -  -
  شیمی 2
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  ساختار اتم  3  2  2  2  3  3  3  3  2
  جدول تناوب عناصر  2  2  3  4  2  2  1  3  3
  پیوند یونی  2  2  1  1  1  1  1  -  1
  پیوند کووالانسی  2  3  3  2  3  3  4  3  3
  شیمی آلی  2  2  2  2  2  2  1  2  3
  شیمی 3
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  استوکیومتری  4  4  4  4  4  4  5  4  4
  ترمودینامیک  4  4  4  4  4  4  4  4  4
  محلول ها  4  4  4  4  4  4  4  4  1
  شیمی 4
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  سینتیک شیمیایی  2  2  2  2  2  3  2  3  4
  تعادل  3  2  3  3  2  2  3  2  2
  اسید و باز  4  4  4  3  4  3  4  4  4
  الکتروشیمی  3  4  3  4  4  4  3  3  3
  زبان و ادبیات فارسی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5
  تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3
  آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9
  زبان عربی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4
  تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  دین و زندگی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  9
  سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  9
  سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  7
  زبان انگلیسی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8
  گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4
  Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5
  درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8

  دروس اختصاصی رشته تجربی

  علوم زمین سال چهارم
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  فصل 1  -  -  -  -  1  1  1  1
  فصل 2  1  1  1  1  2  2  2  2
  فصل 3  1  2  2  2  1  1  1  1
  فصل 4  1  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 5  1  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 6  1  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 7  2  1  2  2  2  2  2  2
  فصل 8  2  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 9  1  -  -  -  2  2  2  2
  فصل 10  -  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 11  2  2  1  2  -  -  -  -
  فصل 12  1  1  1  1  -  -  -  -
  زمین شناسی سال سوم
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  فصل 1  -  -  -  -  -  -  -  -
  فصل 2  1  2  2  1  1  1  1  1
  فصل 3  -  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 4  1  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 5  3  3  3  3  2  2  2  2
  فصل 6  3  2  2  2  1  3  3  3
  فصل 7  2  2  2  2  2  2  2  2
  فصل 8  1  1  1  1  1  1  1  1
  فصل 9  2  1  1  1  2  1  1  1
  ریاضی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  تصاعد و لگاریتم  1  2  2  -  1  2  2  2  2
  آنالیز ترکیبی و احتمال  2  3  3  3  5  2  2  2  2
  معادله های مثلثاتی  1  1  1  1  2  2  3  3  3
  تابع  3  4  3  5  4  4  3  3  3
  مشتق و کاربرد آن  6  5  6  3  4  4  4  5  5
  حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  3  3  3  5  2  2  3  3  3
  مقاطع مخروطی  2  2  2  2  3  2  2  2  2
  انتگرال  2  2  2  2  2  2  2  1  1
  توابع نمایی و لگاریتمی  -  1  -  2  1  1  -  -  -
  دستگاه معادلات  1  1  1  -  -  1  -  -  -
  معادله ی درجه 2  1  -  1  -  -  1  1  1  1
  ماتریس  1  -  -  1  -  1  1  1  1
  هندسه 1  4  4  4  4  4  4  4  4  4
  آمار  2  2  2  2  2  2  4  2  2
  زیست شناسی 1
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  مولکول های زیستی  -  -  -  -  -  -  -  -
  سفری به درون سلول  2  3  3  1  -  -  -  1
  سازمان بندی سلول ها  -  1  1  1  2  1  1  1
  تغذیه و گوارش  4  -  -  3  2  4  4  2
  تبادل گازها  1  -  -  -  2  -  -  1
  گردش مواد  4  4  4  2  5  5  5  5
  تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید  -  -  -  -  1  1  1  1
  حرکت  1  4  4  2  3  2  2  2
  زیست شناسی 2
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  ایمنی  1  2  2  1  1  1  1  1
  دستگاه عصبی  2  1  1  2  4  3  1  1
  حواس  3  1  1  1  -  1  2  2
  هورمون ها و دستگاه درون ریز  1  1  1  2  2  1  2  2
  ماده ی ژنتیک  1  1  1  1  -  -  -  -
  کروموزوم ها و میتوز  2  1  1  1  -  2  1  1
  میوز و تولید مثل جنسی  -  1  1  -  1  2  -  -
  ژنتیک و خاستگاه آن  4  4  4  4  3  3  3  3
  تولید مثل گیاهان  2  3  3  2  2  3  2  2
  رشد و نمو در گیاهان  1  1  1  1  2  2  2  2
  تولید مثل و رشد و نمو جانوران  2  3  3  2  3  3  2  2
  زیست شناسی 4
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  پروتئین سازی  1  2  2  3  3  2  2  2
  تکنولوژی زیستی  2  2  2  -  -  1  1  1
  پیدایش و گسترش زندگی  -  -  1  1  -  -  2  2
  تغییر و تحول گونه ها  -  -  1  1  -  3  3  3
  ژنتیک جمعیت  3  3  3  2  3  4  2  2
  پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی  -  1  -  1  1  1  1  1
  رفتار شناسی  2  -  -  3  1  1  1  1
  شارش انرژی در جانداران  3  3  3  5  4  7  2  2
  ویروس ها و باکتری ها  3  3  3  4  1  2  1  1
  آغازیان  4  3  3  3  2  4  4
  قارچ ها  1  2  1  1  2  2  1  1
  فیزیک
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  آینه، عدسی و شکست  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  ویژگی های ماده و انرژی  1  1  1  -  -  1  1  1  1
  گرما و قانون گازها  3  2  2  2  3  3  3  3  3
  الکتریسیته ساکن و خازن  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  مدارهای الکتریکی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  القای مغناطیسی  1  1  1  2  1  1  2  1  1
  کار و انرژی  1  -  1  -  1  1  1  1  1
  حرکت شناسی  3  4  3  2  3  3  3  4  4
  دینامیک  2  3  2  2  2  3  3  2  2
  حرکت نوسانی  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  امواج مکانیکی 1 و 2  3  3  4  4  3  1  1  2  2
  امواج الکترومغناطیسی  2  1  1  2  1  1  1  1  1
  فیزیک اتمی  3  2  2  2  2  2  3  2  2
  فشار  -  1  1  1  1  -  -  2  2
  مغناطیس  1  -  1  1  1  1  1  1  1
  صوت            2  1  1  1
  فیزیک هسته ای            1  -  1  1
  شیمی 2
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  ساختار اتم  3  2  2  1  2  2  2  2  2
  جدول تناوب عناصر  2  3  3  3  2  2  2  2  2
  پیوند یونی  2  1  2  2  2  2  2  2  2
  پیوند کووالانسی  2  3  2  3  3  3  4  4  4
  شیمی آلی  2  2  2  2  2    2  2  2
  شیمی 3
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  استوکیومتری  5  4  4  4  4  4  4  6  6
  ترمودینامیک  3  3  4  3  4  4  4  4  4
  محلول ها  4  3  4  4  4  4  4  4  4
  شیمی 4
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  سینتیک شیمیایی  3  3  2  3  3  3  3  3  3
  تعادل  3  3  3  2  3  2  3  3  3
  اسید و باز  4  4  4  4  3  3  2  2  2
  الکتروشیمی  3  4  3  4  3  4  3  3  3
  زبان و ادبیات فارسی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5
  تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3
  آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9
  زبان عربی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  7  8
  درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4
  تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
  قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  دین و زندگی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  11
  سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  8
  سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  6
  زبان انگلیسی
  موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8
  گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4
  Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5
  درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8

  دروس اختصاصی رشته انسانی

  ریاضی
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  استدلال ریاضی  1  1  1  -  -  -  -  1
  مثلثات  1  1  1  -  -  -  -  -
  عبارت گویا و مجموعه ها  2  1  2  2  2  1  2  3
  چند جمله ای ها، اتحادها و گویا کردن  2  2  1  2  1  2  1  1
  تابع و معادله  4  4  4  4  4  3  4  4
  ترکیبیات و جایگشت  1  1  1  1  1  1  1  1
  دنباله اعداد  2  2  1  2  2  2  2  2
  احتمال  2  2  2  2  2  2  2  2
  لگاریتم  1  1  1  1  1  1  2  2
  بهینه سازی  1  1  2  1  1  1  -  -
  توان و معادله توانی  -  1  -  -  1  1  2  1
  دستگاه محورهای مختصات  -  -  1  1  -  1  -  -
  نامعادلات      -  1  -  -  -  -
  آمار و مدل سازی  3  3  3  3  3  4  4  3
  زبان و ادبیات اختصاصی
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  قرابت معنایی  8  6  6  4  6  6  6
  تاریخ ادبیات  7  8  8  10  5  10  10  10
  آرایه ادبی  5  5  7  4  5  5  5  5
  نقد ادبی  2  2  2  1  1  1  1  1
  سبک ادبی  1  1  1  3  1  1  1  1
  قافیه و تبصره ها  2  2  2  2  2  2  2  2
  وزن های عروضی  5  6  4  6  5  5  5  5
  زبان عربی اختصاصی
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  ترجمه  6  6  6  6  3  6  6  6
  تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2
  تحلیل  2  2  2  2  2  2  2  2
  قواعد  10  10  10  10  10  10  10  10
  تاریخ
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  سال دوم  5  5  5  5  5  5  5  5
  سال سوم  5  5  5  5  5  5  5  5
  پیش دانشگاهی  5  5  5  5  5  5  5  5
  جغرافیا
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  سال دوم  5  5  5  5  5  5  5  5
  سال سوم  5  5  5  5  5  5  5  5
  سال چهارم  5  5  5  5  5  5  5  5
  اقتصاد
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
  فصل 1 - مقدمات  1  -  1  -  1  -  1  1
  فصل 2 - مقدمات  1  4  3  3  2  3  4  4
  فصل 1 - تولید و بازار  1  1  -  2  1  1  1  1
  فصل 2 - تولید و بازار  1  1  1  1  1  -  -  -
  فصل 1 - مدیریت کلان اقتصاد  1  -  -  -  1  1  1  1
  فصل 2 - مدیریت کلان اقتصاد  1  1  1  -  -  1  1  1
  فصل 3 - مدیریت کلان اقتصاد  1  2  2  3  1  2  1  1
  فصل 1 - توسعه اقتصادی  1  1  1  1  2  1  1  1
  فصل 2 - توسعه اقتصادی  1  -  1  1  -  1  1  1
  فصل 3 - توسعه اقتصادی  1  1  -  1  -  1  1  1
  فصل 1 - بازارهای مالی  1  1  1  2  1  1  1  1
  فصل 2 - بازارهای مالی  1  1  1  2  1  1  1  1
  فصل 3 - بازارهای مالی  1  -  2  1  1  1  -  -
  فصل 1 - اقتصاد جهانی  1  -  1  1  1  1  1  1
  فصل 2 - اقتصاد جهانی  1  2  -  1  2  -  1  1
  علوم اجتماعی
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
  سال دوم  7  6  5  6  7  4  3
  سال سوم  5  6  7  6  5  1  3
  سال چهارم  8  8  8  8  8  6  9
  ترکیبی 3 سال  -  -  -  -  -  3  3
  ترکیبی دوم و چهارم  -  -  -  -  -  2  2
  ترکیبی سوم و چهارم  -  -  -  -  -  4  4
  فلسفه و منطق
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
  فلسفه سال سوم  5  6  6  5  5  5  4
  منطق سال سوم  7  9  9  10  10  11  10
  فلسفه سال چهارم  13  10  10  10  10  9  10
  روانشناسی
  موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
  فصل 1  3  7  5  5  4  2  4
  فصل 2  4  2  7  7  6  7  3
  فصل 3  9  7  6  6  6  4  6
  فصل 4  4  4  2  2  4  7  7

دسته بندی مطالب

آخرین نظرات ارسالی

سلام ببخشید در کل چند تا تست داره؟
تهران
سلام چاپ 99 کی میاد؟
سلام کی موجود میشه؟
سلام خسته نباشید خواستم تشکر کنم بخاطر این کتاب فوق العاده ...

نظرسنجی

آیا با حذف کنکور موافق هستید؟

آمار سایت

کل مطالب: 14419
کل نظرات: 21246
کل اعضا: 59335
جدیدترین عضو: 3241011518
با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.

عضویت در خبرنامه ایمیلی :
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، عدد 1 را به 20008484 پیامک کنید.
رضایت مندی مشتری
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره وب و موبایل ایران
جشنواره کتاب مجازی
برند محبوب مصرف کنندگان
Copyright © 2010 - 2018 Mehromah.ir